Mijn eigen website/weblog

Beste bezoeker, hartelijk welkom op mijn weblog. Ik wil middels dit blog jullie op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen zoals ik die als gemeenteraadslid namens Leefbaar Alkmaar in deze raadsperiode meemaak.

Het zal daarbij uiteraard deels gaan over wat ik allemaal beleef en ervaar, maar jullie bezoekers van mijn blog zijn uiteraard ook heel belangrijk. Ik wil graag dat jullie mij middels reacties laten weten wat jullie van mijn blog vinden en hoe jullie denken over de Alkmaarse gemeentepolitiek.

Ik hoop dat jullie mij regelmatig op deze plaats ook zullen voorzien van tips en van adviezen.
En ik hoor graag wat er goed, maar natuurlijk ook wat er fout gaat in jullie ogen in Alkmaar.
Maar vooral ook hoe en wat wij daar als raadsfractie van Leefbaar Alkmaar mogelijk aan zouden kunnen doen!

John Molen achter Wittenburg
Hier sta ik in de droogmakerij De Schermer, waar ik al vele jaren woon, en ook actief geweest ben in de lokale politiek.

 

Benoemd in de auditcommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 15 januari zijn de leden benoemd van een aantal raadscommissies. Een van die raadscommissies is de auditcommissie, tijdens de vorige raadsperiode werd deze op voortreffelijke wijze voorgezeten door Henk-Jan Verboom van onze partij Leefbaar Alkmaar. Ik heb kenbaar gemaakt graag lid te willen worden van deze commissie.
Het raadsvoorstel om de voorgestelde leden te benoemen werd unaniem aangenomen. Ik ben dan ook met unanieme steun benoemd tot lid van deze commissie.

Burgemeester Piet Bruinooge in actie als voorzitter van de raad tijdens de behandeling van het raadsvoorstel.
Burgemeester Piet Bruinooge in actie als voorzitter van de raad tijdens de behandeling van het raadsvoorstel.

Wat doet die auditcommissie nu eigenlijk? Zullen velen van jullie je wellicht afvragen.  In een gemeente is de gemeenteraad verantwoordelijk voor de controle op de jaarrekening. De gemeenteraad stelt daartoe een externe accountant aan (artikel 213 lid 2 Gemeentewet). Een commissie van raadsleden, de auditcommissie, adviseert de raad over de controle-opdracht voor de accountant, verzorgt de aansturing van de accountant en voert waar nodig overleg met het college  veelal in de persoon van de wethouder Financiën.
Het belangrijkste doel van de Auditcommissie is dus de begeleiding van het proces van Planning en Control namens de raad en het bewaken van de getrouwheid en rechtmatigheid van de gegevens in de verantwoordingstukken. De auditcommissie wordt ambtelijk ondersteund door de griffie.

De auditcommissie bereidt, in overleg met het college, de aanbesteding van de accountantscontrole en de selectieprocedure van de accountant voor. En stelt in geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole de selectiecriteria vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging.
Indien de accountantskeuze is gemaakt verleent de auditcommissie de opdracht aan de accountant tot controle van de jaarrekening op basis van een controle protocol.

De auditcommissie kan bovendien te allen tijde de accountant opdracht geven tot aanvullend of bijzonder onderzoek in directe relatie tot de controlebevindingen van de accountant.
De raad op haar beurt kan de auditcommissie aanwijzingen en opdrachten geven voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden.

Omdat ik kan bogen op een jarenlange ervaring als lid van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de vier gemeenten: Schermer, Graft de Rijp, Beemster en Zeevang, vind ik het fijn dat ik me verdienstelijk kan maken voor het nieuwe “grote Alkmaar” als lid van de auditcommissie. De commissie kiest zelf een voorzitter en een vice-voorzitter uit haar midden. Ik stel mij graag beschikbaar voor het voorzitterschap…

Binnenkort meer hierover. Hierbij nog wel even linken naar het desbetreffende raadsvoorstel Raadsvoorstel_benoeming_leden_auditcommissie
En het reglement van de auditcommissie Reglement op de auditcommissie Alkmaar 2015

 

Leefbaar Alkmaar springt op de bres voor agrariërs

Tijdens mijn eerste optreden in de raad heb ik aandacht gevraagd voor de OZB verhoging waarmee onze agrariërs naar wij vrezen zullen worden geconfronteerd...
Tijdens mijn eerste optreden in de raad heb ik aandacht gevraagd voor de OZB verhoging waarmee onze agrariërs naar wij vrezen zullen worden geconfronteerd…

Tijdens mijn eerst optreden als raadslid (kort na mijn beëdiging) heb ik het college direct gewezen op mogelijke nadelige gevolgen  van het nieuwe Alkmaarse OZB-tarief voor onze agrariërs.  Voor veel burgers (het merendeel van de inwoners) van de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijp pakt de harmonisatie van het OZB-tarief naar het niveau van Alkmaar gunstig uit. De meeste mensen zullen er in financieel opzicht dan ook op vooruit gaan.

Echter de tarieven zoals wij die in Schermer en Graft-De Rijp voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen hanteerden lagen lager dan het tarief waar deze mensen nu mee geconfronteerd worden als gevolg van de harmonisatie richting Alkmaarse tarieven.

Leefbaar Alkmaar vreest dat met name de agrariërs in onze plattelandsgebieden als gevolg hiervan een hogere OZB rekening gepresenteerd zullen krijgen.  Onze vraag tijdens de raad aan het college was: “Ziet het college kans om deze toch scheve en ongelijke situatie te repareren?”
Wij willen graag dat het college dat met de mond belijdt dat men het beste voor heeft met de agrarische sector in ons gebied en dat ook in haar coalitieakkoord “Het wordt zomer” nog eens heeft opgeschreven ook daadwerkelijk waarmaakt. En daar past ons inzien geen lastenverhoging voor de agrariërs bij!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hier kunnen jullie door het klikken op deze link, nog eens lezen wat er over onze opmerking geschreven is door de Alkmaarse Courant: Agrariërs betalen gelag harmonisatie ozb in Alkmaar

Koeien in de Schermer

 

 

Leuke kans om me voor te stellen op Dichtbij

Als één van de nieuw gekozen en benoemde raadsleden ben ik voor veel Alkmaarse burgers een nieuw gezicht in de raad van Alkmaar. Om mij aan een breed publiek voor te stellen kreeg  ik van Dichtbij.nl nét als de andere nieuwe collega’s de kans om mij aan de hand van een vijftal vragen aan de bezoekers van hun website voor te stellen.
John ergens op een mooi plekje in Schermerhorn.
John ergens op een mooi plekje in Schermerhorn.

Een van de vragen was: “Wat kunnen de inwoners van jou verwachten?”

Mijn antwoord daarop luidde: “De inwoners kunnen van mij verwachten dat ik de komende periode actief aan de slag ga om de idealen van Leefbaar Alkmaar zoveel mogelijk te verwezenlijken. Ik zal vanuit mijn rol in de oppositie het college en de coalitie kritisch volgen en tegemoet treden. Verder hoop ik dat mensen mij benaderen en aanspreken als ze vinden dat dingen in de gemeente anders zouden moeten. Ik ga daarvoor zoveel mogelijk de wijken en de kernen bezoeken en met burgers spreken, om te zorgen dat ik weet wat er speelt. Ik ga naast de website van Leefbaar Alkmaar op korte termijn ook een eigen webblog opzetten waar inwoners contact met mij kunnen opnemen.”
Screendump Dichtbij
Dat weblog heb ik dus inmiddels opgezet en ik  hoop dat het ook door veel mensen gaat worden gevolgd…
Het volledige artikel en alle antwoorden op de vijf vragen van Dichtbij kunnen jullie hier vinden: http://www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regio/artikel/3854643/nieuwe-gemeenteraadsleden-stellen-zich-voor-john-hagens.aspx

Beëdigd en geïnstalleerd als raadslid in Alkmaar

Op vrijdag 2 januari ben ik samen met de overige op 19 november nieuw gekozen raadsleden beëdigd en geïnstalleerd in de gemeenteraad van Alkmaar. Ik ontving tijdens de installatie de vroedschapspenning van de gemeente Alkmaar.  Een mooi kleinood dat nieuwe gemeenteraadsleden traditioneel uitgereikt krijgen bij hun benoeming in de raad.

De penning is een door de Rijks Munt te Utrecht geslagen getrouwe kopie van de originele vroedschapspenning uit 1692.

Het doosje van de Koninklijke Nederlandse Munt
Het doosje met daarin de vroedschapspenning…

Voor de geïnteresseerden een stukje over de geschiedenis van de Alkmaarse vroedschapspenning: De Alkmaarse vroedschap (gemeenteraad) besloot in 1692 tot de uitgifte van een penning als presentiegeld voor haar leden bij haar vergaderingen. Tot de vroedschap werd men verkozen voor het leven en uit haar midden werden jaarlijks vier burgemeesters gekozen die met het dagelijks bestuur van de stad belast waren. Men liet in 1692 een ontwerp maken door Romeyn de Hooghe, één van de belangrijkste kunstenaars van de tweede helft van de Gouden Eeuw. De stempels werden geleverd door de bekende Amsterdamse medailleur Reinier Arondeaux, die in zijn eigen atelier de eerste bestelling van penningen sloeg. Latere aanvullingen zijn onder meer vervaardigd aan de Hollandsche Munt te Dordrecht, terwijl befaamde medailleurs als onder andere Smeltzing, Van Swinderen en J.G. Holtzhey zorgden voor nieuwe stempels als de oude versleten waren.

De voorzijde van de penning.
De voorzijde van de door mij ontvangen Vroedschapspenning…

De penningen hadden in 1693 een waarde van 12 stuivers en men kon ze desgewenst bij de stadsthesaurier tegen de volle waarde inwisselen. Kort na de omwenteling van 1795 werd het uitgeven van de vroedschapspenningen beëindigd. Er zijn in totaal 9.263 zilveren en 277 gouden vroedschapspenningen als presentiegeld uitgegeven. In 1990 besloot het toenmalige gemeentebestuur van Alkmaar tot het vervaardigen van naslagen van  de oorspronkelijke penning door ‘s Rijks Munt. Deze naslagen hebben dezelfde diameter, maar zijn van een zwaarder gewicht dan de oorspronkelijke penningen. Op de ene zijde ziet men in het midden de versterkte toren die het wapen van Alkmaar vormt. Daarboven onder meer binnen een zegekrans een degen en de weegschalen die de gerechtigheid symboliseren en daaronder twee leeuwen als teken van weergaloze moed.

De achterzijde van de penning.
De achterzijde van de penning met daarop Alcmaria Victrix.

Links de koopmansgod Mercurius en rechts de overwinningsgodin Victoria tussen de letters S en C; Senatus Consulto (door raadsbesluit). Op de andere zijde Alkmaar in de gestalte van een krijgsknecht op een stormbrug, met in de linkerhand een schild met daarop het stadswapen en in de rechterhand een zwaard met daaraan twee lauwerkransen. Rechts de wapens van de verslagen Spanjaarden, links een altaar met bijbel en brandende kaars. Daaronder de woorden .. Alcmaria Victrix” (het zegevierende Alkmaar). De voorstelling heeft betrekking op het afslaan van het beleg van de stad door de Spanjaarden in 1573; hetgeen toch nog altijd wordt gezien als belangrijk keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog.

In Alkmaar begint immers nog steeds de
Victorie!

De oorspronkelijke Vroedschapspenning uit 1692.
De oorspronkelijke Vroedschapspenning uit 1692.